ທະນາຂອງນໍ! ນອກແວທະນາ,ທາງດ້ານກົດສະບັບພິມ.


ນອກແວອໍານວຍການສໍາລັບການປົກປ້ອງນໍວາມ


ນອກອໍານວຍການສໍາລັບການປົກປ້ອງແມ່ນອົງການລັດຖະບານພາຍໃຕ້ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທໍາແລະຕໍາຫຼວດ ນອກຈາກນັ້ນ,ເມືອງແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບຽບໂດຍການ,ເປັນແມ່ນລັດຖະບານ ການ ແມ່ນຍັງຮ່ວມໃນການສາກົນວິກິດການປະສານງານກຸ່ມ